Řízení rizik ve firmě

Datum poslední aktualizace: 13. 08. 2021
Podívejte se na řešení:
Řízení rizik ve firměŘízení rizik pro firmy
Pomohl Vám tento článek?
25 z celkových 28 článek pomohl.

Řízení rizik v celé organizaci

Řízení rizik ve firmách a organizacích se zaměřuje na identifikaci, analýzu a následné snižování rizik. Fakticky řízení rizik v organizaci znamená: 

  • Identifikaci rizik - tedy rozpoznávání a vyhledávání rizik vztahujících se k činnosti organizace
  • Hodnocení rizik - především zhodnocení jejich dopadu a odhad pravděpodobnosti výskytu pro každé riziko
  • Prioritizaci rizik - zhodnocení, kterým rizikům se věnovat   přednostně - na bázi jejich dopadu a pravděpodobnosti
  • Nastavení opatření - přijímání efektivních a kontrolovatelných opatření a nápravných akcí k odstranění nebo zmírnění rizik
  • Průběžné hodnocení stavu rizik - podávání zpráv o významných rizicích a o opatřeních k odstranění nebo zmírnění rizik

K tomu, abyste mohli všechny tyto aktivity a procesy řízení rizik zajistit, potřebujete mít prostor, kde můžete tyto informace uchovávat a sdílet a zajistit tak trvalé zlepšování procesů. Veškeré uvedené kroky v řízení rizik můžete pohodlně provádět v Aptienu. Ten vám umožní:

  • Vypracování katalogu (seznamu) rizik, kde každé jednotlivé riziko popíšete pomocí karty rizika, kde vedete podrobné informace o riziku, dopady, pravděpodobnost a další souvislosti
  • Zpracování mapy rizik, která umožní rizika prioritizovat
  • Vytvoření navazujících opatření a řízení práce na nich a průběžné hodnocení stavu jednotlivých opatření

Jak vytvořit katalog rizik

Katalog rizik si vytvoříte pomocí evidence rizik. Pro každé riziko vytváříte samostatnou kartu rizika, na které uchováváte detailní informace, jako jsou dopad, pravděpodobnost a zároveň i opatření k jejich odstranění či zmírnění jejich dopadu. Rizika držíte v souvislostech, tedy víte jaké riziko se váže k jakému aktivu  - k projektu, majetku, procesu a dalším aktivům a také informace, kdo je za jaké riziko zodpovědný.

Jak vytvořit mapu rizik

Pro rizika nastavíte svou mapu rizik, v rámci které můžete rizika prioritizovat a sledovat podle nadefinovaných zón v mapě rizik. Kliknete na požadovanou zónu a rizika se vyfiltrují podle vámi nastavených kritérií.

Jak vytvářet a řídit navazující opatření 

Pro vybraná rizika vytváříte nápravná opatření v samostatné evidenci (organizéru) nápravných nebo preventivních opatření . Pro každé opatření vytváříte samostatnou kartu opatření, na které uchováváte detailní informace a pomocí přiřazených úkolů řídíte a kontroluje práci na nich. Rizika a jejich opatření držíte v souvislostech, tedy víte, jaké riziko se váže k jakému opatření a kdo je za jaké opatření odpovědný.

Jak ve firmě hlásit incidenty

Incidenty jsou potenciálně indikátorem událostí, která vedou k rizikům. Pokud potřebujete ve firmě zavést systematickou kontrolu a hlášení incidentů, využijte k tomu hlášení