Aptien Policies

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné podmínky poskytování licencí a služeb Aptien.com (dále jen „Podmínky“) upravují podmínky užívání Služby a Produktu, vzájemná práva a povinnosti Vás jako Zákazníka („Zákazník“ nebo „Vy“),  Aptien Labs s.r.o. jako Poskytovatele služeb ("Poskytovatel služby", "Aptien", "náš" nebo "my") a Dodavatele ve vztahu ke všem Smluvním dokumentům uzavíraným v souvislosti s Produkty a Službami, pokud se strany v konkrétním případě písemně nedohodnou jinak, vždy ale v souladu s Podmínkami. Ochrana soukromí a bezpečnost jsou dále řešeny v dokumentech Politika ochrany soukromí a Politika bezpečnosti. Ochrana data dle GDPR je dále řešena ve Smlouvě o zpracování osobních údajů.

Jejich odsouhlasením souhlasíte s tím, že se jimi budete řídit, a prohlašujete, že máte oprávnění jednat jménem firmy, pro kterou služby zřizujete. "Vy" v rámci těchto podmínek znamená Vy osobně a všichni Vaši zaměstnanci, pracovníci nebo jiní uživatelé, kteří budou využívat služby v rámci předplatného. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nebo pokud vám Služby a Produkty a nevyhovují vaší práci, tak je nepoužívejte.

I. Smluvní vztah

 1. Souhlasíte s tím, že tyto Podmínky jsou pro Vás závazné od chvíle, kdy je akceptujete, až do okamžiku, kdy je Vaše Předplatné ukončeno nebo vyprší nebo skončí zkušební období. Váš souhlas nabývá platnosti akceptováním těchto Podmínek, tedy jakmile objednáte jakékoliv naše Služby či Produkty a začnete je používat.
 2. K uzavření smluvního vztahu dochází pouze na základě Smluvních dokumentů, tedy akceptací Vaší objednávky ze strany Dodavatele nebo podpisem smlouvy mezi Dodavatelem a Vámi. Objednávka může proběhnout elektronicky na doméně aptien.com, kde je Vaše objednávka akceptována automaticky. Objednávka může být přijata i jinou písemnou cestou, pak její akceptace musí proběhnout individuálně.
 3. Veškeré akceptované Smluvní dokumenty se stávají pro Dodavatele a Poskytovatele služeb závazné.
 4. Tyto podmínky jsou vždy nedílnou součástí smluvních dokumentů.

II. Předmět plnění a rozsah služeb

 1. Předmětem plnění jsou Služby a Produkty, jejichž rozsah si Vy nastavíte ve Smluvních dokumentech v souladu s těmito Podmínkami a za předplatné v cenách odpovídající aktuálnímu Ceníku produktů a Ceníku služeb.
 2. Po dobu placení předplatného jsou vám poskytovány Služby údržby software, Služby hostingu a Služby základní podpory.
 3. Rozsah práva užití a poskytnutých služeb můžete měnit na měsíční bázi tím, že rozsah můžete upravit přímo v administraci Software.
 4. Berete na vědomí, že rozsah poskytovaných služeb se může v průběhu času měnit.
 5. Na základě Smluvních dokumentů Vám mohou být poskytnuty také další odborné služby, jejichž rozsah a podmínky poskytnutí jsou uvedeny v příslušných Smluvních dokumentech nebo jsou uvedeny v Ceníku.

III. Právo užití (licence)

 1. Poskytnuté právo užití Produktů (licence) se vztahuje k rozsahu Produktů, které si nastavíte ve Smluvních dokumentech a je platné po dobu předplatného nebo po dobu zkušebního období. Právo užití je poskytováno na počet uživatelů, na rozsah funkcí software nebo rozsah referenčního modelu dle ceníku. Poskytnuté právo užití (licence) je nevýhradní, prostorově neomezené, časově omezené a nepřevoditelné. Rozsah práva užití je zakódován v Licenčním klíči, který je pro každého zákazníka unikátní.
  1. Pro placené předplatné vzniká právo užití okamžikem jejich zaplacení na účet uvedený v platebních podmínkách a je poskytováno pouze po dobu zaplaceného předplatného a v souladu těmito Podmínkami.
  2. Pro zkušební období po první aktivaci Vašeho účtu je právo užití poskytováno po omezenou dobu zdarma, a to na 1 měsíc.
  3. Pro nově aktivované uživatele, produkty nebo funkce software v průběhu Vašeho předplatného je právo poskytováno po omezenou dobu zdarma, a to do začátku následujícího měsíčního období Vašeho předplatného.
 2. Zdrojový kód Software je považován za důvěrnou informaci. Vy a ani žádná třetí strana nejste v žádném případě oprávněni v něm provádět jakékoliv změny nebo se jej pokoušet získat. Je zakázáno Software jakýmkoliv způsobem analyzovat, překládat ze zdrojového kódu, modifikovat nebo jej zahrnout do jiného software.
 3. Nesmíte Software distribuovat, pronajímat a půjčovat.
 4. Licence nezahrnuje právo poskytovat oprávnění třetí osobě (udělovat podlicence). Licence k užití Produktů je nepřevoditelná na třetí osoby a je časově neomezená kromě případu, kdy nedojde k úplnému zaplacení ceny licence, nebo v případě porušení podmínek práva užití dle těchto podmínek.
 5. Licence nezahrnuje právo na rozmnožování Produktů, rozšiřování, pronájem nebo půjčování originálu nebo rozmnoženiny Produktů nebo jeho částí a součástí, jeho sdělování veřejnosti nebo pořizování jeho kopií, s výjimkou jedné kopie pořízené pro záložní účely.
 6. Jste oprávněn konfigurovat Software pouze v takové míře, jak Vám to umožní uživatelské a administrační rozhraní a rozsah Vaší licence.
 7. Jste oprávněn provádět úpravy zakoupených Referenčních modelů podle vlastního uvážení a potřeb.
 8. Pokud při poskytování dalších služeb Poskytovatelem podle Smluvních dokumentů vznikne autorské dílo a/nebo autorská práva v jakékoli formě, zejména počítačové programy nebo moduly, a/nebo pokud jsou součástí plnění existující počítačové programy nebo moduly, poskytne Poskytovatel služeb zákazníkovi nevýlučné a nepřevoditelné právo k užití za stejných podmínek jako je uvedeno výše.
 9. Je Vám uděleno nevýlučné a nepřevoditelné právo používat online zpřístupněnou nebo jinak poskytnutou dokumentaci. Toto právo nezahrnuje právo na rozmnožování dokumentace, rozšiřování, pronájem, půjčování originálu nebo rozmnoženiny dokumentace nebo její sdělování veřejnosti, s výjimkou pořízení jedné záložní kopie pro Vaše vlastní užití, na které musí být zachováno označení všech práv k dokumentaci, jako např. ochranných známek, obchodních firem nebo autorských práv. Jste povinni omezit přístup k dokumentaci na ty zaměstnance, kteří takový přístup potřebují pro práci se software. Jste dále povinni podrobnou dokumentaci uchovávat jako důvěrnou.
 10. Berete na vědomí a výslovně souhlasíte s tím, že Poskytovatel služeb průběžně Produkty vylepšuje a opravuje, což je vzhledem k charakteru Produktů nezbytné. Tato vylepšení a opravy vydává formou poslední aktuální verze Produktů. Vy máte v rámci Předplatného vždy k dispozici tuto poslední a aktuální verzi. Neaktuální verze Produktů nejsou platné a Poskytovatel za ně nebere odpovědnost a jejich používáním můžete porušovat tyto Podmínky nebo platné právní předpisy.
 11. Berete na vědomí a výslovně souhlasíte s tím, že plnění může obsahovat software nebo autorské dílo vytvořené třetími stranami, který je Poskytovatel služeb oprávněn volně užít a začlenit do svého plnění (dále jen „Produkty třetích stran“) a ke kterému pro Vás zajistí možnost získat právo užití v rámci plnění, a to za licenčních podmínek navržených třetími stranami. Podmínky užití se řídí zvláštními licenčními ujednáními třetích stran a Vy jste plně odpovědni za jejich dodržování. Přehled produktů třetích stran je vždy pro příslušnou verzi Software zveřejněný v Technických a obchodních podmínkách provozu na vlastní infrastruktuře.

IV. Ceny a platební podmínky

 1. Za poskytnuté Služby a Produkty se zavazujete zaplatit cenu (dále jen „Cena“) dle těchto podmínek, Ceníku a příslušných Smluvních dokumentů. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, přičemž DPH bude připočtena v zákonné výši.
 2. Cena je stanovena na měsíční bázi nebo roční bázi:
  1. První zpoplatněné začíná až po uplynutí měsíční zkušební doby, pro zkušební dobu je Vám právo užití poskytováno zdarma.
  2. Po uplynutí zkušebního období se vypočte cena předplatného dle rozsahu Vámi objednaných služeb na období, které jste zvolili.
  3. Předplatné se obnovuje automaticky pro každé další období, dokud nedojde k jeho ukončení.
  4. Pokud jste vybrali platbu formou z platební karty či PayPal účtu, bude vám před začátkem dalšího období automaticky stržena / inkasována částka odpovídající Vámi nastavenému rozsahu služeb. Po jejím připsání na účet Poskytovatele služeb Vám bude vystaven daňový doklad, který Vám bude zaslán do e-mailu a zároveň si jej budete moci stáhnout v Software.
  5. Pokud platíte na fakturu, bude vám s předstihme před začátkem dalšího období zaslána faktura, kterou musíte zaplatit do začátku nového období.
  6. Cena se řídí Ceníkem platným v den inkasování předplatného.
 3. Právo inkasovat cenu za služby vzniká Poskytovateli služeb začátkem nového období v rozsahu Vámi objednaných služeb.
 4. Pokud změníte (rozšíříte či zúžíte) rozsah služeb v průběhu měsíce, nová cena se stanoví až od začátku následujícího měsíčního období a až v tento den se automaticky upraví celková částka inkasovaná za předplatné. V průběhu vašeho měsíčního období máte právo na zkušební období vyššího předplatného - pokud do začátku dalšího období rozsah předplatného upravíte na původní hodnoty, částka inkasovaná za předplatné se Vám nezmění.
 5. Již zaplacená cena za Předplatné není vratná. Týká se to situací, kdy služby nevyužíváte, kdy je využíváte jen částečně, nebo pokud jste v průběhu období provedli snížení rozsahu Předplatného.
 6. Účet Poskytovatele licencí je nastavený v platební bráně a vy jej nemusíte nastavovat. Pro mimořádné platby bude číslo účtu výslovně uvedeno ve smluvních dokumentech nebo se na něm dohodnete s Poskytovatelem služeb.
 7. Při volbě "trvalé licence na vlastním serveru" je vám účtována jednorázová částka dle platného ceníku a roční poplatek za Služby údržby Software formou ročního Předplatného. V rámci této částky máte nárok na on-line podporu při umístění a konfiguraci aplikace do jeho prostředí do rozsahu 1 pracovního dne. Případné další práce nad tento rozsah jsou dále zpoplatněny dle aktuálního ceníku Poskytovatele nebo smluvních Partnerů.
 8. Není-li ve Smluvních dokumentech uvedeno jinak, Platební podmínky dodávky a ceny ostatních Služeb, které nejsou součástí předplatného, jsou následující:
  1. Právo vystavit daňový doklad za Služby vzniká dodavateli po poskytnutí služeb Vám.
  2. Vám bude zaslán daňový doklad a Vy za služby zaplatíte.
  3. Splatnost faktur činí 7 dnů ode dne jejich doručení Vám. Za doručenou se faktura považuje druhý pracovní den po jejím odeslání na adresu Vašeho sídla. Daňový doklad musí obsahovat zákonné náležitosti dle daných právních předpisů. V případě, že nemá dané náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje a z těchto důvodů ji odmítnete řádně a včas proplatit, jste povinen jej vrátit Dodavateli nejpozději do 7 dnů od jejího obdržení s informací, jaké vady faktuře vytýkáte. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury.
  4. Platba se považuje za uskutečněnou dnem, kdy dojde na účet Dodavatele uvedeného na faktuře.
  5. V případě prodlení s platbou jste povinen zaplatit úrok z prodlení 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

V. Dodávka, převzetí a předání

 1. Po Vašem prvním objednání software z našich webových stránek obdržíte na Vámi zadaný e-mail Vaši novou unikátní URL adresu, přístupové jméno a heslo k administraci a další instrukce.
  1. Pokud při objednání zvolíte cloud (on-line) stačí se přihlásit a pracovat.
  2. Pokud při objednání zvolíte možnost provozu software na vlastní infrastruktuře (on-premises), bude vám poskytnut odkaz s možností stažení software a případně další instalační služby dle Ceníku.
 2. Převzetí a období pro výpočet předplatného se nepočítá od prvního použití software, ale od okamžiku prvního objednání, a to bez ohledu na to, zda e-mailovou zprávu řádně převezmete.

VI. Místo plnění

 1. Software je poskytován on-line formou služby. Je Vám k dispozici přes webový prohlížeč.

VII. Vaše povinnosti a součinnost jako zákazníka

 1. Jste povinnen uhradit cenu za předmět plnění způsobem, který byl mezi smluvními stranami ujednán.
 2. Jste povinnen následovat technická doporučení vydaná Poskytovatelem služby. Za problémy způsobené nestandardním vybavením nenese Poskytovatel služby odpovědnost.
 3. Na chyby způsobené opakovaným porušováním Vašich povinností se nevztahují služby Základní údržby. Pokud budou opravy vyžadovat technický zásah Poskytovatele licencí, bude Vám tento účtován dle platného ceníku služeb.
 4. Jste odpovědný za své Uživatele, jejich zakládání, správa a mazání je plně ve vaší kompetenci.
 5. Jste odpovědný za obsah vzniklý činností Uživatelů v Produktu a za jejich chování. Uživatelé nesmí při práci porušovat soukromí ostatních Uživatelů nebo Zákazníků, zejména provádět jakékoli činnosti způsobující přenos nebo šíření počítačových virů, rozesílání nevyžádaných zpráv (spamů), šíření poplašných zpráv a nepravdivých informací, jako i dalších činností, které jsou v rozporu s platným právem. Uživatelé jsou povinni dodržovat autorská práva a platné právní předpisy, zdržet se dalšího protizákonného jednání.
 6. Zavazujete se využívat Služby a  Produkty v souladu s jejich popisy, určením, dokumentací a provozními návody a respektovat doporučení Poskytovatele či Dodavatele, pokud jde o implementaci a provoz Produktů.
 7. Jste povinen poskytovat další dohodnutou součinnost, pokud je výslovně uvedena ve Smluvních dokumentech.
 8. Pokud provozujete Produkty na vlastní infrastruktuře (on-premises), pak jste navíc povinen dodržovat Technické a obchodní podmínky provozu na vlastní infrastruktuře, tedy zejména udržovat softwarové podmínky pro provozování Software, umožnit automatickou kontrolu Licenčního klíče licenčnímu serveru, který komunikuje a umožňuje poskytovat služby a vyvinout přiměřenou součinnost pro potřeby údržby či aktualizace a to zejména umožnit přímý a vzdálený přístup k software.

VIII. Odpovědnost za škodu

 1. Poskytovatel licencí nese odpovědnost za škodu Vám způsobenou výhradně v důsledku porušení jeho povinností dodavatele, pokud toto porušení nebylo způsobeno událostí vyšší moci dle ustanovení těchto podmínek a/nebo neodborným jednáním zákazníka nebo jiného uživatele. Poskytovatel služeb je v takovémto případě povinen zaplatit náhradu prokázané skutečné škody, způsobené výlučně a prokazatelně jeho zaviněním a potvrzené nezávislým soudním znalcem. Jakákoliv náhrada v souvislosti s porušením smlouvy Poskytovatele služeb je omezena na náhradu skutečné škody (nikoli ušlého zisku a dalších nepřímých a následných škod, jako je např. ztráta dat) a výši skutečně zaplacené ceny za Služby. Vy jste povinen učinit opatření, aby se případným škodám předcházelo.
 2. Žádná ze smluvních stran nebude odpovídat za nesplnění kteréhokoliv ze svých smluvních závazků dle smlouvy v důsledku událostí z vyšší moci. Žádná ze smluvních stran není oprávněna požadovat zaplacení smluvní pokuty za porušení povinností vyplývající nebo související s dále specifikovanou událostí vyšší mocí. Událost z vyšší moci znamená událost, která je mimo přiměřenou kontrolu stran, včetně jakékoliv nepředvídatelné události, která nastane v době plnění smlouvy po jejím uzavření, včetně činnosti či nečinnosti orgánů státní správy a samosprávy, nařízení státních orgánů a orgánů samosprávy, teroristického útoku, válečného konfliktu, občanských nepokojů, sabotáže, požáru, přírodní katastrofy, epidemie, karanténního omezení, embarga, nehody, výbuchu aj. Při výskytu události z vyšší moci, strana, jejíž plnění taková událost ohrožuje, okamžitě informuje druhou stranu a vynaloží veškeré úsilí na překonání své neschopnosti provádět plnění. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na platební povinnosti vzniklé před událostí vyšší moci.
 3. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení vzniku škod, k minimalizaci vzniklých škod a jsou povinni činit veškerá ekonomicky přiměřená opatření k zamezení vzniku škod. Vy se zavazujete prostřednictvím Uživatelů využívat Služby a  Produkty v souladu s jejich popisy, určením, dokumentací a provozními návody a respektovat doporučení Poskytovatele či Dodavatele, pokud jde o implementaci a provoz Produktů a chránit dodané Produkty před neoprávněnými zásahy třetích osob.
 4. Odpovědnost za software a produkty třetích stran se řídí podmínkami těchto třetích stran.
  V případě porušení podmínek užívání služby, autorského zákona nebo jiných právních předpisů Uživatelem, nese právním odpovědnost a odpovědnost za škodu Zákazník.

IX. Záruky, vyloučení odpovědnosti a výhradní opravné prostředky

 1. Poskytovatel licencí zaručuje, že při poskytování Služeb a produktů, které jsou předmětem plnění, vynaloží komerčně přiměřené úsilí a uplatní odborné znalosti v souladu se smluvními dokumenty. Záruční doba je shodná se smluvním obdobím poskytování těchto Služeb a produktů.
 2. Poskytovatel licencí neručí za nepřerušovaný nebo bezchybný provoz služeb a produktů třetích stran, které nemůže ovlivnit, jako je například provoz a doručování e-mailových zpráv, SMS zpráv, jiných zpráv nebo připojení na internet. 
 3. Poskytovatel licencí nezaručuje nepřerušovaný nebo bezchybný provoz služeb a produktů, které jsou předmětem plnění, nezaručuje ani, že opraví všechny chyby služeb a že splní Vaše požadavky a očekávání.  
 4. Tyto záruky představují výhradní záruky ze strany Poskytovatele služeb a nahrazují veškeré jiné záruky, včetně záruk či podmínek uspokojivé kvality, prodejnosti, neporušení práv třetích stran a vhodnosti pro určitý účel vyplývající z okolností.
 5. Poskytovatel licencí neponese odpovědnost za žádné potíže vyplývající z Vašeho obsahu, obsahu třetích stran nebo služeb poskytovaných třetími stranami.
 6. Poskytovatel licencí nenese odpovědnost za obsah vzniklý používáním Software nebo dalších aplikací od něj odvozených. Za používání a tvorbu obsahu jste vždy odpovědný Vy a Vaši uživatelé. Pokud se Software nebo aplikace od něj odvozené používají k řešení nějakých legislativních povinností, nemohou být tyto povinnosti a z nich plynoucí odpovědnosti přenášeny na poskytovatele licencí. Rozhodování uživatele učiněné na základě vloženého obsahu provádí uživatel samostatně, na základě svých znalostí, zkušeností, informací a dalších okolností. Software nenahrazuje ani nezbavuje uživatele odpovědnosti za rozhodování, protože slouží především k ukládání dat a neobsahuje rozhodovací algoritmy, ani nemá prvky expertního systému, který by rozhodování nahrazoval. Za špatná data, špatně vložená data nebo za data vložená nesprávným způsobem nebo do jiných polí (detailů), než jak doporučuje produkt, nesete plnou odpovědnost Vy a Vaši uživatelé.
 7. Odpovědnost Poskytovatele se nevztahuje na okolnosti vylučující odpovědnost dle platných právních předpisů nebo na škody způsobené vyšší mocí, tedy na mimořádné, nepředvídatelné, nepřekonatelné, neodvratitelné a nezaviněné události. Dále se jeho odpovědnost nevztahuje na škody způsobené neodborným jednáním či chybami Zákazníka a Uživatelů, jejich zanedbáním bezpečnostních pravidel a jiných povinností a na škody způsobené v důsledku chyb třetích stran, které nemohl poskytovatel ovlivnit ani předpokládat i když postupoval s náležitou péčí.
 8. Pokud zákazník provozuje produkty na vlastní infrastruktuře, poskytovatel licence nenese odpovědnost za škodu způsobenou nedodržením Technických a obchodních podmínek provozu na vlastní infrastruktuře.
 9. V případě jakéhokoliv porušení záruky služeb je Vaším výhradním opravným prostředkem nárok na opravu vadných služeb, které porušují záruku. V případě, že Poskytovatel služeb nebude schopen dostatečně napravit nedostatky komerčně přijatelným způsobem, můžete ukončit používání vadných služeb a Poskytovatel licence vám vrátí poplatky za ukončené služby, které jste si předplatili na období následující po platném datu ukončení.
 10. V rozsahu, v jakém to umožňuje zákon, jsou tyto záruky výlučné a neexistují žádné další výslovné ani odvozené záruky či podmínky, včetně záruk a podmínek vztahujících se na software, použitý hardware, infrastrukturu, cloud, systémy či prostředí nebo na obchodovatelnost, uspokojivou kvalitu a vhodnost pro konkrétní účel.

X. Další podmínky

 1. Vy prohlašujete, že jste si vědom a souhlasíte s tím, že Software je poskytován „tak, jak je“, tj. ve stavu, v jakém je vymyšlen, poskytován a předán. Jste si vědom a srozuměn s tím, že jakýkoli software může a zpravidla obsahuje nějaké chyby, vady, což odpovídá běžné obchodní praxi v oblasti software.
 2. Dále jste si vědom a srozuměn s tím, že poskytované Služby nemohou umět všechno co by si uživatelé přáli, protože mají své limity dané rozsahem jejich funkcionality, která je přiměřená cenové politice a že tedy Služby nemohou vyhovět všem potřebám všech uživatelů. Pokud tento rozsah funkcionality nevyhovuje vašemu způsobu práce nebo pokud máte systém, který mu vyhovuje více, nebudeme a nemůžeme vám bránit pokud na něj přejdete.  
 3. Poskytovatel služeb vyvine ekonomicky přiměřené úsilí, aby zjištěné chyby Software byly postupně odstraňovány v rámci dalších verzí Software, které průběžně uvolňuje. Rozhodnutí, které chyby, kdy a jak budou odstraňovány, je zcela na uvážení Poskytovatele služeb v rámci plánování dalšího rozvoje Software.
 4. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Software vyžaduje komunikaci Produktů s Licenčním serverem. Tato komunikace nezahrnuje žádná citlivá data Zákazníků, zahrnuje pouze technické údaje zajišťující kontrolu Licenčního klíče a informace o chybách v software. Díky této komunikaci je možné odstraňovat chyby software rychleji.
 5. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že systém zasílá uživatelům informační e-maily týkající se používání systému nebo informující o událostech či aktivitách v systému.   

XI. Ochrana dat a důvěrné informace

 1. Za důvěrné informace se dle těchto podmínek považují:
  1. Zdrojový kód software
  2. Vaše data, jimiž se rozumí veškeré souvislé reálné údaje obchodní, výrobní, technické či ekonomické povahy uložené v Produktu, které mají pro Vás skutečnou nebo alespoň potenciální hodnotu;
 2. Za důvěrné informace jsou dále dle těchto podmínek považovány dále produktové know-how, postupy, metodika, diagnostika, dokumentace a veškeré další informace, které budou předem písemně označeny jako důvěrné informace.
 3. Strany se zavazují, že nebudou důvěrné informace kopírovat jako celek ani zčásti; tato povinnost se nevztahuje na případy, kdy je to nezbytné k opravě, generování nebo modifikování důvěrných informací pro jejich oprávněné užití ve smyslu těchto Podmínek. Strany opatří každou kopii včetně jejího paměťového nosiče veškerým označením, které je uvedeno v originálu.
 4. Strany se zavazují nakládat s důvěrnými informacemi jako s obchodním tajemstvím, zejména uchovávat je v tajnosti a učinit veškerá smluvní a technická opatření zabraňující jejich zneužití či prozrazení. Důvěrné informace mohou být svěřeny za podmínek důvěrnosti pouze osobám, které tyto informace potřebují pro účely plnění podle těchto všeobecných Podmínek.
 5. Strany se zavazují, že poučí své zaměstnance, statutární orgány, jejich členy a subdodavatele, kterým jsou zpřístupněny důvěrné informace, o povinnosti utajovat důvěrné informace ve smyslu těchto všeobecných Podmínek.
 6. Povinnost utajovat důvěrné informace definované výše zavazuje smluvní strany po dobu účinnosti Smluvních dokumentů a po dobu 2 let po ukončení jejich smluvního vztahu.
 7. Smluvní strana, která zveřejní nebo způsobí zveřejnění důvěrných informací je povinna zaplatit druhé smluvní straně náhradu vzniklé škody.
 8. Žádné ustanovení těchto podmínek nebo Smluvních dokumentů přitom nebrání nebo neomezuje Poskytovatele služeb v obchodním využití jakékoliv technické znalosti, dovednosti nebo zkušenosti obecné povahy, kterou získal při plnění této Smlouvy, a to včetně využití v jeho marketingových aktivitách, a která není označena jako důvěrné informace.

XII. Přerušení plnění a ukončení smlouvy

 1. Poskytování služby se Vám automaticky přeruší, pokud:
  1. nebude částka za Předplatné připsána na účet Poskytovatele služeb. Dokud částka nebude uhrazena, bude Vaše přihlášení zablokováno
  2. porušíte Podmínky. Po dobu trvání porušení licenčních podmínek dojde k zablokování Vašeho přihlášení.
 2. Poskytování služeb se Vám automaticky ukončí, pokud:
  1. skončí zkušební nebo placené období Produktů a Vy se rozhodnete nevyužít placené předplatné pro další období;
  2. jste v prodlení s platbou za předplatné o více než 14 dní;
  3. porušíte Podmínky;
  4. Vy nebo Poskytovatel služeb oznámíte písemně druhé smluvní straně nejméně 14 dní před uplynutím sjednané doby, že na dalším poskytování služeb nemáte zájem. Ukončit poskytování služeb lze ve Vašem nastavení administrace software nebo přes e-mail support@aptien.com.
 3. Po ukončení práva užití budete mít ještě 30 dní možnost stáhnout Vaše data do formátu CSV (comma separated value) společně s exportem příloh.
 4. V případě, že provozujete Produkty na své infrastruktuře a dojde k ukončení platnosti práva užití Produktů dle těchto podmínek, platí, že jste povinni smazat nebo zajistit smazání všech kopií Produktů, k nimž jste měli právo užití, jejich instalací, včetně jejich záloh na nosičích pro uchování dat, a to nejpozději do jednoho měsíce od účinnosti ukončení příslušného práva užití. Splnění tohoto ustanovení jste povinni písemně potvrdit Poskytovateli služeb.
  V případě přerušení a znovuobnovení Předplatného v důsledku neplnění vašich povinností dle této smlouvy se zavazujete zaplatit rozdílovou cenu za Předplatné, jakoby nebylo přerušeno a k tomu se zavazujete navíc zaplatit za zpoplatněné služby, které Poskytovatel nebo jeho smluvní partneři budou nuceni provést ke znouobnovení a nápravě takto přerušeného Předplatného.
 5. Jestliže kterákoli strana poruší tyto Podmínky nebo Smluvní dokumenty podstatným způsobem, je jedna strana oprávněna písemně vyzvat druhou stranu ke splnění jejích závazků. Pokud do třiceti (30) dnů od doručení této výzvy strana, která porušila danou smlouvu, neučiní uspokojivé kroky k nápravě nebo pokud do šedesáti (60) dnů od této výzvy, nebo do jakékoli delší doby dohodnuté stranami, tato strana neodstraní porušení závazků, může druhá strana od předmětu plnění odstoupit, aniž by se tím zbavovala jakýchkoli jiných práv nebo prostředků k dosažení nápravy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
  1. prodlení s dodávkou delší než 30 dnů,
  2. nezaplacení smluvní ceny nebo její části uvedené ve Smluvních dokumentech,
  3. porušení kteréhokoliv z licenčních podmínek práva užití z Vaší strany,
  4. porušení ochrany důvěrných informací při plnění smlouvy.
 6. Pokud bude kterákoli smluvní strana v úpadku, v likvidaci, bude na ni uvalena nucená správa nebo nebude schopna z jiných důvodů dostát svým finančním závazkům, může druhá strana, aniž by se tím zbavovala jakýchkoli jiných práv nebo možných prostředků k nápravě, odstoupit od smlouvy oznámením této skutečnosti první straně. V případě, kdy se výše uvedené bude týkat Vás a Poskytovatel služeb od smlouvy neodstoupí, je Poskytovatel služeb povinen Vám poskytovat plnění dle příslušných Smluvních dokumentů pouze do výše Vámi předem zaplacené části plnění.
 7. V případě, že dojde k předčasnému ukončení smluvního vztahu z jakéhokoli důvodu, dojde tímto současně k ukončení platnosti práva užití Produktů i k ukončení poskytování kterýchkoliv Služeb.
  Odstoupení od Smluvních dokumentů nebo těchto licenčních podmínek je platné dnem doručení oznámení o odstoupení a to vždy ex-nunc, tj. bez zpětné platnosti s tím, že poskytnutá plnění se nevracejí. V případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen zaplatit odpovídající část ceny za plnění poskytnutá Dodavatelem do okamžiku odstoupení od smlouvy.
 8. Ustanovení článků, jejichž cílem je upravit vztahy smluvních stran i po skončení účinnosti konkrétních Smluvních dokumentů, zůstanou platná a účinná i po ukončení účinnosti daných Smluvních dokumentů.

XIII. Obecná ustanovení

 1. Smluvní vztah mezi stranami se řídí právem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vzniklé při realizaci smlouvy budou řešit korektním způsobem, v souladu s právními předpisy a pravidly slušnosti.
 2. Pokud se nepodaří spor vyřešit smírnou cestou, budou všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci.
 3. Veškerá oznámení mezi smluvními stranami, vztahující se k Smluvním dokumentům nebo která mají být na základě Smluvních dokumentů učiněna, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena buď osobně, faxem, doporučeným dopisem nebo jinou formou registrovaného poštovního styku. Za písemná jsou mezi stranami považována také oznámení doručovaná prostřednictvím elektronických prostředků, zejména e-mailu. Oznámení se považují za doručená v případě osobního předání, faxu nebo e-mailu dnem jejich předání, resp. odeslání. V ostatních případech třetí den po jejich prokazatelném odeslání.
 4. V případě, že Dodavatel začne na základě výzvy zákazníka k započetí plnění (písemně, e-mailem či faxem) nebo na základě jiného dokumentu (např. dopisu o záměru uzavřít smlouvu) plnit před tím, než dojde k uzavření smlouvy na plnění daného projektu, řídí se vzájemná práva a povinnosti stran těmito podmínkami a nabídkou Dodavatele ve znění jejích případných písemných upřesnění. Pro zamezení pochybností se pokyn Zákazníka k zahájení prací považuje za souhlas s tím, že do uzavření řádné smlouvy bude plnění poskytováno v souladu s nabídkou a těmito podmínkami. 
 5. V případě zániku Zákazníka jakožto právnické osoby nepřechází práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na jejího právního zástupce.
 6. Podmínky mohou být jednostranně Poskytovatelem služeb aktualizovány a jsou veřejně publikovány prostřednictvím portálu. Smluvní vztah se řídí vždy aktuálními podmínkami k termínu poslední poskytnuté verze software.
 7. V případě rozporu mezi obsahem jednotlivých Smluvních dokumentů platí, že obsah závazné nabídky má přednost před těmito podmínkami a závazná nabídka společně s těmito podmínkami mají přednost před všemi ostatními Smluvními dokumenty.

XIV. Definice

Ve smyslu těchto podmínek jsou pojmy definovány takto:

 1. Služby zahrnují poskytnutí práva užití (licence) k Produktům, Služeb hostingu, Služeb údržby Software a Služeb základní podpory. Mohou zahrnovat i další služby, které jsou uvedeny v Ceníku. Tyto služby poskytuje "Poskytovatel služeb" (nebo též "Poskytovatel licencí"). Jakékoliv další služby se řídí Smluvními dokumenty a musí v nich být uvedeny a specifikovány.
 2. Předplatné je smluvní vztah poskytnutí Služeb v rozsahu, který si Vy nastavíte ve Smluvních dokumentech. Předplatné musí zahrnovat nejméně tři uživatele. Předplatné se automaticky obnovuje, dokud nedojde k jeho ukončení. Předplatné jste oprávněn čerpat pouze v souladu s Podmínkami. V rámci Předplatného máte k dispozici vždy nejnovější a aktuální verzi Produktů. Pro trvalou licenci má Předplatné podobu roční aktualizace. Rozsah předplatného máte uveden vždy v administraci Software.
 3. Služby hostingu znamenají zajištění provozu Software Poskytovatelem služeb na serverové infrastruktuře třetích stran, které Poskytovatel pronajímá a na které jsou ukládána veškerá data. Přestože jsou data ukládána u třetích stran, tak třetí strany nemají k datům přístup. Služby poskytovatele zahrnují péči o infrastrukturu a zálohování v rozsahu dle Ceníku.
 4. Služby údržby Software jsou Vám poskytovány automaticky a znamenají, že Poskytovatel služby průběžně Software vylepšuje a opravuje a Vy jej máte k dispozici v aktuální verzi. Služby údržby se vztahují pouze na standardizované a nativní součásti Software. Jejich součástí tedy není údržba software třetích stran, údržba virtuálního prostředí v režimu on-premises, údržba realizované integrace ani implementace nebo úpravy Produktů pro vaše potřeby.
 5. Služby základní podpory jsou poskytovány pouze k poruchám Software, které mohou být způsobeny údržbou (aktualizací). Vy můžete hlásit poruchy a vznášet technické dotazy prostřednictvím Software nebo na adresu support@aptien.com. Poruchy budou zaznamenány a Poskytovatel služeb vyvine přiměřené úsilí na jejich odstranění a bude Vám vzdáleně poskytnuta pomoc při poruchách. Služby základní podpory se nevztahují na řešení situací způsobených nedodržením technických doporučení nebo technických podmínek provozu na vlastní infrastruktuře.
 6. Služby rozšířené podpory jsou poskytovány v rozsahu dle Smluvních dokumentů a Ceníku a může zahrnovat technickou podporu, administraci Vašich dat, služby podpory zákazníků, nastavení Vašich Produktů nebo péče o Vaše uživatele.
 7. Služby údržby Referenčních modelů znamenají, že máte k dispozici ke stažení aktuální verzi Referenčních modelů, ke kterým máte právo užití. Jejich součástí není implementace nové verze referenčních modelů do Vašeho prostředí, kterou můžete objednat jako samostatnou službu.
 8. Ceník Služeb a Produktů je uveden na internetových stránkách www.aptien.com. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo ceník průběžně a jednostranně aktualizovat.
 9. Produkty jsou souhrnný pojem pro Software a Referenční modely.
 10. Software (také "systém") je samotná platforma Aptien a veškerý software pracující s touto nebo nad touto platformou, který je součástí její distribuce a na který jste získali právo užití a to vždy v příslušné verzi. Cílem Poskytovatele je zachovat Software maximálně jednoduchý a univerzálně použitelný pro široké spektrum firem.
 11. Referenční model je připravený dokument nebo datový obsah, univerzální datová struktura v příslušné verzi, která je určena k rychlému naplnění databáze a následnému přizpůsobení Zákazníkem dle jeho konkrétních potřeb.
 12. Trvalou licencí se rozumí poskytnutí práva na Produkty formou investičního nákupu společně se závazkem roční platby Služeb údržby Software (aktualizace a údržba), který se automaticky se prodlužuje opakovaně, vždy o 12 měsíců, pokud prokazatelně neoznámíte Poskytovateli nebo Dodavateli, že na jejich dalším poskytování nemáte zájem. Nezaplacením nebo jiným ukončením Služeb údržby Software zaniká záruka na Produkty a s ní i Vaše právo užití na Produktu v aktuální verzi. Trvalou licenci můžete pořídit pouze pokud provozujete Produkty na své vlastní infrastruktuře.
 13. Smluvními dokumenty se rozumí akceptované objednávky, smlouvy nebo nastavení rozsahu služeb a předplatného v administrační části Software, na jejichž základě je Vám poskytováno předplatné a je založen smluvní vztah mezi Dodavatelem, Poskytovatelem licencí a Vámi, který se řídí těmito Podmínkami a příslušnými zákony v jejich platném znění.
 14. Dodavatel je ta strana Smluvních dokumentů, která dodává nebo zprostředkovává Předmět plnění Vám. Dodavatelem může být pouze Poskytovatel služeb nebo Smluvní partner s platnou smlouvou. Seznam smluvních partnerů je uveřejněn na stránkách www.aptien.com 
 15. Zákazník jste Vy („Zákazník“ nebo „Vy“). Je to ta strana Smluvních dokumentů, která objednala a řádně zaplatila Předplatné.
 16. Přerušení služby znamená, že uživatelé se nemohou zalogovat do systému, může to pouze administrátor pro provedení úhrady nebo změny způsobu platby
 17. Ukončení služby znamená, že uživatelé se nemohou zalogovat do systému a administrátor může pouze stáhnout data.
 18. Uživatel je konkrétní fyzická osoba Zákazníka nebo Zákazníkem určená nebo pozvaná do systému, která používá Produkty a Služby pod svým uživatelským účtem a provádí jednotlivé úkony ukládání, čtení nebo sdílení dat v Produktu dle pravidel obsažených v podmínkách. Uživatel je identifikovaný svým uživatelským jménem a jeho úkony zanechávají v systému auditní stopu.
 19. Administrátor je Uživatel s nejvyšším oprávněním, které mu umožňuje provádět správu systému, vytvářet  a zvát Uživatele, definovat rozsah jejich oprávnění k datům v systému. Úkony administrátora mají zásadní vliv na bezpečnost dat a jako zástupce Zákazníka musí být proto vybaven dostatečnou mírou kompetencí tyto úkony provádět.


Poskytovatel služby je Aptien Labs s.r.o., Teslova 1202/3, Plzeň, Česká republika, IČO 26397668