Aptien Policies

Technické podmínky provozu na vlastní infrastruktuře

Tyto technické podmínky provozu na vlastní infrastruktuře (dále jen „Podmínky“) jsou platné pouze pro ty zákazníky, kteří se dobrovolně rozhodli provozovat Aptien (dále jen „Produkt“) na vlastní infrastruktuře. Pro zákazníky, kteří používají Produkt v cloudu nejsou relevantní. Tyto Podmínky rozšiřují Všeobecné obchodní podmínky o doporučení a vaše povinnosti, pokud provozujete Produkty na vaší vlastní infrastruktuře. Takový provoz je pro vás jako zákazníka vždy náročnější než provoz v cloudu, zvažte proto provoz v cloudu. Cílem těchto Podmínek je zajistit bezproblémový provoz Produktu na Vaší infrastruktuře, povinnosti zde uvedené vyplývají z potřeb bezpečného a bezproblémového provozu Produktu. Nedodržením těchto Podmínek provozu ztrácíte právo na záruku. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, služby a produkty na své infrastruktuře neprovozujte.

I. Váš závazek, povinnosti a součinnost

 1. Souhlasíte s tím, že tyto Podmínky jsou pro Vás povinné a závazné a budete se jimi řídit od chvíle, kdy kdy začnete provozovat Produkt na vaší infrastruktuře (on-premises) až do okamžiku, kdy provoz Produktu ukončíte nebo kdy vyprší vaše právo na užití.
 2. Podmínky jsou podřízené Všeobecným obchodním podmínkám a jsou nadřazené všem Smluvním dokumentům uzavřeným v souvislosti s Produkty a Službami mezi vámi a Poskytovatelem nebo Dodavatelem. Jsou tedy vždy nedílnou součástí Smluvních dokumentů.
 3. Prohlašujete, že máte oprávnění jednat jménem firmy, pro kterou provoz Produktu zajišťujete a že s nimi seznámíte všechny technické pracovníky, kteří by svým rozhodnutím nebo aktivitou mohli tyto podmínky porušit.
 4. Vaší povinností je dodržovat a udržovat všechny zde uvedené softwarové a hardwarové podmínky pro provozování Produktu a pravidelně spouštět aktualizace Produktu.
 5. Vaší povinností je umožnit automatickou kontrolu Licenčního klíče licenčnímu serveru, který umožňuje ověřit vaši licenci a nahrávat aktualizaci Software. 
 6. Vaší povinností je umožnit vzdálený přístup Poskytovateli pro aktualizace a opravy a součinnost tak, aby Poskytovatel nemusel vyvíjet nepřiměřený čas na přístup do vaší infrastruktury.
 7. Vaší povinností je zajistit hladkou součinnost s dodavateli třetích stran, pokud bude třeba.
 8. Prohlašujete, že v případě potřeby vyvinete přiměřenou součinnost, zejména umožníte přímý a vzdálený přístup k Produktům pro potřeby údržby, pokud to situace bude vyžadovat.
 9. Poskytnuté právo užití Produktů (licence) se vztahuje k rozsahu Vámi zakoupených nebo předplacených Produktů.
 10. Berete na vědomí, že nedodržením zde uvedených podmínek, požadavků a doporučení provozu ztrácíte právo na záruku Produktů, protože infrastruktura je plně pod vaší kontrolou a Poskytovatel na ni nemá přímý vliv a tudíž za ni nemůže ručit.
 11. Berete na vědomí, že Poskytovatel opravuje a vylepšuje produkt pomocí aktualizací a že pokud neumožníte produkt aktualizovat, tedy přestanete nebo svým jednáním neumožníte využívat Služby údržby software, ztrácíte právo na záruku. Také berete na vědomí, že v případě nezbytné nápravy takového odepření nebo znemožnění aktualizace a údržby bude tato náprava prováděna formou dalších zpoplatněných služeb ze strany Poskytovatele nebo jeho smluvního partnera.
 12. Berete na vědomí, že Podmínky se mohou v souladu s technickým pokrokem a s požadavky na bezpečnost nebo na soulad s legislativou v průběhu času měnit.
 13. Berete na vědomí, že veškerý přiměřeně strávený čas na aktualizace a opravy je součástí licence a Poskytovatel jej poskytuje v rámci licence a údržby.
 14. Berete na vědomí, že za veškerý nepřiměřeně strávený čas způsobený vaší nesoučinností nebo nepřiměřenou administrativou bude Poskytovatel vyžadovat úhradu a vícepráce.  
 15. Jakékoliv výjimky z těchto podmínek musí být řešeny individuálně formou dalších zpoplatněných služeb.

II. Provoz, nasazení a předání produktu

 1. Produkt je provozován na samostatném virtuálním serveru, v rámci vašeho virtualizačního prostředí, které máte pod svojí kontrolou.
 2. Pro nasazení dostanete od nás obraz virtuálního disku, který připojíte k nově vygenerovanému virtuálnímu stroji do Vašeho prostředí.
 3. Zprovoznění virtuálního stroje na vaší infrastruktuře musí být provedeno pouze autorizovaným partnerem.
 4. Virtuální stroj musí splňovat zde uvedené požadavky a nároky na provoz.

III. Povinné požadavky přístup k službám a nastavení portů

 1. Z virtuálního stroje musí být umožněn přístup na licenční infrastrukturu z důvodů ověřování platnosti vaší licence a poskytování aktualizací: repository.aptien.com  a  communication.aptien.com
 2. Musí být umožněn přístup do virtuálního serveru také přes ssh z důvodů provádění aktualizací, údržby a profilaxe systému 
 3. Produkt je provozován na https, komunikace probíhá na portu 443

IV. Volitelné požadavky přístup k službám a nastavení portů

 1. Produkt dále využívá další služby (např. Google mapy, grafy, ověřování firemních údajů z rejstříku firem a další). Pokud nepovolíte nebo omezíte přístup serveru k těmto službám na internet, budou tyto služby v Produktu omezeny.

V. SSL certifikáty, šifrovaná komunikace

 1. Pro zajištění bezpečnosti provozu Produktu je nutné provozovat se SSL certifikátem (https). 
 2. Pokud provozujete certifikát na své doméně, musíte zajistit (zakoupit) certifikát a jeho obnovu Vy.
 3. My vám zajistíme nasazení certifikátu do Produktu.
 4. V případě nepoužívání certifikátu, používání neplatného nebo jinak vadného certifikátu neručí Poskytovatel za bezpečnostní incidenty tímto způsobené.

VI. Provoz e-mailů na vaší doméně

 1. Pokud chcete provozovat e-maily na vaší doméně, tedy pokud chcete aby Produkt odesílal e-maily z vaší adresou 
  1. Musíte zajistit e-mailový server a přístup Produktu k němu
  2. Musíte zajistit e-mailový účet, kam budou chodit veškeré emailové zprávy, které nemají na serveru fyzicky vytvořenou schránku (emailový koš) na vámi požadované doméně
  3. Musíte vytvořit e-mailový IMAP účet e-mailového serveru, který dané zprávy z e-mailového koše uvidí a poslat nám přístupy k možnosti testování přístupu

VII. Nároky na provoz, správu, údržbu, aktualizaci a zálohování

 1. Za zálohování jste odpovědní Vy jako provozovatel infrastruktury. Jste povinni zajistit některou z forem zálohování tak, jak vyžadují vaše požadavky na kontinuitu provozu, nejčastěji formou pravidelné zálohy celého virtuálního stroje na úrovni virtualizační platformy nebo pravidelné zálohy dumpů databázového serveru a části filesystému s uživatelskými daty.
 2. Je třeba, abyste zajistili správu a monitoring vašeho virtuálního prostředí, dodrželi minimální hardwarové nároky pro provoz serveru. Protože je infrastruktura plně pod vaší kontrolou, jste plně odpovědní za provoz virtuálního serveru, infrastruktury i za jeho zálohování a obnovu.
 3. Všechny aktualizace Produktu (Služby údržby Software) na vaší infrastruktuře máte k dispozici, ale nejsou spouštěny automaticky. Administrátor aplikace je spouští z prostředí Produktu ručně v čase, který vyhovuje potřebám vaší organizace. Časový odstup by neměl být více než týden od vydání nové verze.
 4. Ke spouštění pravidelných aktualizací není třeba žádná specializace, jde pouze o volbu času spuštění. Kromě nových funkcionalit obsahují aktualizace také opravy chyb a bezpečnostní zlepšení a proto jste povinni spouštět aktualizace pravidelně. Berete na vědomí, že Poskytovatel opravuje a vylepšuje produkt pomocí aktualizací a že pokud neumožníte produkt aktualizovat nebo jej nebudete aktualizovat, tedy přestanete využívat Služby údržby software, ztrácíte právo na záruku.

VIII. Disaster recovery

 1. Disaster recovery provádíte v souladu s vašimi bezpečnostními požadavky a v závislosti na variantě zálohování, kterou zvolíte. 
 • V případě zálohování virtuálního stroje je Disaster recovery prováděna z virtualizačního prostředí.
 • V případě zálohování s využitím zálohovacích agentů je Disaster recovery prováděna dle příslušné technologie agenta

IX. Hardwarové nároky a doporučení na aplikační server 

 • CPU: minimálně 2 GHz, doporučeno 4v CPU (3 GHz)
 • RAM: minimálně 4 GB, doporučeno 16 GB
 • HDD: minimálně 30 GB volného místa, doporučeno 100 GB, nebo více podle objemu uložených dat

X. Hardwarové nároky a doporučení na záložní server

 1. Pro splnění bezpečnostních standardů silně doporučujeme datově, fyzicky i lokalitně oddělený server pro zálohování vašich dat (virtuálního prostředí).
 2. Velikost úložiště pro zálohování doporučujeme alespoň o velikosti 4 násobku objemu vašich dat na aplikačním serveru.

XI. Hardwarové nároky na zařízení uživatelů

 1. Nároky na koncová zařízení uživatelů odpovídají běžnému vybavení koncových zařízení a jsou stejné jako v případě provozu v cloudu.

XII. Ceník produktů a služeb

 1. pro provoz na vlastní infrastruktuře je nutné mít předplatné pro minimálně 25 uživatelů v cenovém plánu Enterprise
 2. Za instalaci Software na vaší infrastruktuře je vám účtována jednorázová částka za asistenci při instalaci nebo za vygenerování instalačního balíčku připraveného pro podmínky vaší infrastruktury. V rámci této částky máte jako zákazník nárok na on-line podporu při umístění a konfiguraci aplikace do jeho prostředí do rozsahu 1 pracovního dne. Případné další práce nad tento rozsah jsou dále zpoplatněny dle aktuálního ceníku a objemu práce, kterou pro vás uděláme. Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.
 • Vygenerování a asistence s instalací do prostředí VMware nebo Hyper-V: 70 000 Kč jednorázově
 • Vygenerování balíčku pro jiné prostředí a jeho instalace individuálně                             
 • Odborné služby nad rámec balíčku nebo služby správy virtuálního serveru: 1 750 Kč za hodinu

XIII. Definice

Ve smyslu těchto Podmínek jsou pojmy definovány následovně. Pojmy zde neuvedené se řídí dle Všeobecných obchodních podmínek.

 1. Infrastruktura znamená Vaše hardwarové a softwarové vybavení, konkrétně virtuální stroje (server) včetně jeho připojení na internet a lokální síť. Infrastruktura je pod vaší kontrolou. Vy zajišťujete, že bude splňovat zde uvedené nároky na provoz.
 2. Virtuální stroj znamená
 3. "Vy" v rámci těchto podmínek znamená Vy osobně a všichni zaměstnanci a pracovníci vaší firmy nebo externí pracovníci, kteří mají vaše oprávnění a souhlas k jednání nebo budou ovlivňovat Vaší infrastrukturu, kde bude Produkt provozovaný.
 4. Autorizovaný partner je pracovník Poskytovatele nebo jiná pověřená osoba, která má dostatečné znalosti a kvalifikaci pro správu a instalaci Produktů.
 5. Služby údržby Software znamenají, že Poskytovatel služby průběžně Software vylepšuje a opravuje a Vy jej máte k dispozici v aktuální verzi. Služby údržby se vztahují pouze na standardizované a nativní součásti Software. Jejich součástí tedy není údržba software třetích stran, údržba virtuálního prostředí v režimu on-premises, údržba realizované integrace ani implementace nebo úpravy Produktů pro vaše potřeby.